Projecten

Actuele projecten

Beschrijving project Voorkeurs Alternatief Dijkverbetering Cuijk - Ravenstein

Op vrijdag 18 november 2022 heeft het algemeen bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Dat betekent dat het plan voor de dijkverbetering op hoofdlijnen duidelijk is en het grootste deel van de verkenningsfase erop zit. Begin volgend jaar begint een nieuw hoofdstuk van het project: de plan uitwerkingsfase. Dan wordt het plan meer in detail uitgewerkt.

Het algemeen bestuur heeft unaniem en met complimenten voor het project en het proces, ingestemd met het VKA. Wel vroeg ze aandacht te blijven houden voor de spanning tussen het individuele en algemene belang. In het VKA staat beschreven wat het plan inhoudt. Ook wordt het proces toegelicht en daarbij de afweging om te komen tot het VKA.

Reageren op het VKA

Wie het VKA wil lezen, kan op de projectensite terecht om de PDF te downloaden (pdf, 13 MB). Het is mogelijk hierop een reactie te geven. Wie nog iets mist, of iets wil opmerken, kan dit doen door een email te sturen aan secr_cuijk_rav@aaenmaas.nl.

De reacties worden in de plan uitwerkingsfase beoordeeld en waar mogelijk meegenomen bij het opstellen van de eerste voorlopige ontwerpen voor de realisatie van de dijkverbetering?

Bijeenkomsten

Begin 2023 houdt het waterschap diverse bijeenkomsten om het VKA toe te lichten aan de omgeving. Dit gebeurt zowel digitaal als fysiek. De bijeenkomsten worden momenteel voorbereid. Zodra de datum voor de bijeenkomsten bekend is, leest u dat in de nieuwsbrief en op de website www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein.

Vervolg

De jaren 2023 en 2024 staan in het teken van de planuitwerking. Het derde kwartaal van 2023 ligt er naar verwachting een eerste voorlopig ontwerp voor de dijkverbetering. Als alles meezit, is eind 2024 het definitieve ontwerp gereed. De omgeving blijft nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen en ook volgt nog een formele inspraakperiode.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project en aanmelden op de nieuwsbrief op www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein