Projecten

Actuele projecten

Beschrijving project Update over onderzoeken langs het dijktraject Cuijk - Ravenstein

Update over onderzoeken langs het dijktraject   

Om de dijkverbetering optimaal uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om bepaalde onderzoeken te doen. De afgelopen periode zijn de volgende onderzoeken gedaan: 

  • Er zijn grondonderzoeken en sonderingen gedaan door veldonderzoeksbedrijf Geonius (foto rechts). Met de boringen en de sonderingen hebben we aanvullende informatie verzameld over hoe de (onder)grond van de dijk is opgebouwd. Deze informatie wordt momenteel nauwkeurig geanalyseerd.
  • Ecologen van Douma Zoogdierenonderzoek zijn op pad geweest om vleermuizenonderzoek te doen. Zij zijn op zoek gegaan naar mogelijke paarverblijfplaatsen van vleermuizen. Daarnaast hebben ze de aanvliegroutes bepaald. Het vleermuizenonderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is nu afgerond. Het tweede deel wordt gedaan in het voorjaar van 2024.
  • Om beter inzicht te krijgen in grondwaterstromen, is op een aantal plekken bij de dijk peilbuizen geplaatst.

Vervolg

De jaren 2023 en 2024 staan in het teken van de planuitwerking. Het derde kwartaal van 2023 ligt er naar verwachting een eerste voorlopig ontwerp voor de dijkverbetering. Als alles meezit, is eind 2024 het definitieve ontwerp gereed. De omgeving blijft nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen en ook volgt nog een formele inspraakperiode.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project en aanmelden op de nieuwsbrief op www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein