Nieuws

Antwoorden n.a.v. open inloop avond 28 maart 2023 te Overlangel

Vooraf

Ziet u een nest van de eikenprocessierups in de openbare ruimte? Een dood dier? Zwerfvuil? Afval(dumpingen)? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen over uw buurt? Maak een melding openbare ruimte via de website van de gemeente Oss of door te bellen naar de gemeente via 140412. U hoeft niet te wachten op een vergadering van de dorpsraad. Mag natuurlijk wel.

 1. Planning realisatie HONK

Via nieuwsbrieven stichting HONK.

 1. Fietspad Vingelenweg

Afgelopen 6 jaar geen meldingen over ontvangen. Wel een melding over overhangend groen in 2021. Hier is actie op geweest.

Het is een asfalt fietspad en er is geen wortelopdruk. De breedte van een fietspad in 2 richtingen is bij voorkeur 3,5 meter (volgens LIOR Regionale fietsverbindingen). Een fietspad in 2 richtingen moet minimaal 2,50 meter zijn. Het fietspad is nu 2,80/2,90. Voorgaande geeft geen aanleiding om het fietspad nu aan te passen. Stel dat we de Vingelenweg gaan renoveren dan ligt het voor de hand het fietspad te verbreden. 

De afdeling beheer en onderhoud openbare ruimte van de gemeente heeft geen toezeggingen gedaan over herstel van het fietspad.

 1. Fietsers Hertogstraat richting rotonde

Als fietsers zich aan de regels houden (op fietspad blijven, bocht naar links maken en recht oversteken), is dit de veiligste manier om over te steken en weg te vervolgen. De gemeente past dit niet aan.

 1. Kuil in Sluiskespad

Deze locatie is bekend bij de gemeente. Hier is al vaker een gat(je) gevallen in het tegelpad, vermoedelijk door een mol. Dit is al enkele keren gerepareerd, maar blijft terug komen. De gemeente gaat beton onder de tegels aanbrengen en kijken of dat het probleem oplost. Ook gaat de gemeente de wegkanten gras- en onkruidvrij maken zodat de volledige breedte van het pad weer beschikbaar komt. Ten slotte gaat de gemeente bekijken of er mogelijkheden zijn om het pad te verbreden.

 1. Dijkverbetering Cuijk – Ravenstein

De gemeente werkt nauw samen met Waterschap Aa en Maas. Samen met waterschap bekijkt de gemeente wat er mogelijk en onmogelijk is om sluipverkeer en hard rijden tussen Grave en Overlangel tegen te gaan. Waterschap en gemeente bekijken de mogelijkheid voor een voetpad en/of fietspad buitendijks. Als dat niet kan, bekijken waterschap en gemeente of het mogelijk is de weg in te richten als een fietsstraat of andere snelheidsremmende maatregelen te nemen. Komgrenzen liggen vast en kunnen niet zomaar worden opgeschoven. Het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) stelt dat komgrenzen moeten liggen op een locatie ‘waar de bebouwing begint’. Om dat te bepalen zijn er regels. De gemeenteraad kan een besluit nemen om de komgrenzen te verplaatsen. Waarschijnlijk zal dat voor het gedrag van de mensen en de snelheid niet veel uitmaken. Dit soort plekken heeft bij politie geen prioriteit in handhaving. Gemeentelijke BOA’s mogen niet op snelheid handhaven.

Het waterschap is onder andere bereikbaar via Wilbert Kuijken, Adviseur omgeving, telefoon 06 54 63 70 38, E-mail: secr_cuijk_rav@aaenmaas.nl

 1. Reiniging kolken Kerkstraat Overlangel en wateroverlast

In de gemeente Oss zijn 35.000 kolken die 2 keer per jaar leeg gezogen worden in oktober/november en in april/mei. Het kost twee maanden tijd om van Maren-Kessel tot Keent (en alles daartussen) te zuigen. Veel andere gemeenten doen dit 1 keer per jaar. Bladeren verliezen, afhankelijk van de weersomstandigheden, steeds op een ander moment hun blad. In de najaarsronde zuigt de gemeente dus de ene keer nadat het blad is gevallen, een andere keer voordat het blad valt. Het is niet mogelijk zuigen en bladverlies op elkaar af te stemmen. Ter info: als het vriest is, kan de gemeente geen kolken reinigingen. Door de tweede ronde in het voorjaar, zuigen we de kolken dus sowieso schoon na bladval.

Wateroverlast is bij de gemeente niet bekend. Er zijn geen meldingen over ontvangen.

 1. Handhaving snelheid Kerkstraat en Oude Graafsestraat Overlangel

Is handhaving op snelheid nodig? Er is in 2021 1 melding over ontvangen bij de gebiedsregisseur. De gemeente kan aantallen en snelheden tellen maar doet dat niet na 1 (of meer) melding van 1 persoon. De gemeente heeft dan graag meldingen of handtekeningen van meer aanwonenden. De vraag is of handhaving helpt. Het is vooral bestemmingsverkeer (mensen uit Overlangel) die hier rijden. Misschien kan de politie een keer met een lasergun meten maar of dat gedrag van mensen verandert, is de vraag. En dan moet bekeken worden of meten met de lasergun op die plekken kan. Dit soort plekken heeft bij politie geen prioriteit in handhaving. Gemeentelijke BOA’s mogen niet op snelheid handhaven.

 1. Onderzoek Overlangelseweg via rotonde aansluiten op Dorpenweg en Bulk

De Dorpenweg is van de provincie. In een eerdere situatie heeft de gemeente geïnformeerd bij de provincie voor een nieuwe aansluiting. De provincie wilde dit niet vanwege de doorstroming op de Dorpenweg. Vraag is ook of er veel vrachtverkeer door Overlangel rijdt en waarom. Logisch is dat er vooral bestemmingsvrachtverkeer komt en dat is er waarschijnlijk niet zoveel.

 1. Incidentele verruiming vergunning tijdelijke Paviljoen

Vier keer per jaar ontheffing.

 1. Afval in Hertogstraat

Voor afval in de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente. Maak een melding openbare ruimte via de website van de gemeente Oss of door te bellen naar de gemeente via 140412.

 1. Een ontsluitingsweg vanuit Overlangel. Hoe gaat dat als ze aan de dijk beginnen?

Ontsluiting via Vingelenweg.

 1. Mantelzorg woningen stimuleren

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, dochter of een ander familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. Degene aan wie u mantelzorg geeft, mag altijd bij u in huis komen wonen. Naast uw eigen gezin, mogen twee mensen bij u inwonen. Ook als u daarvoor uw woning moet verbouwen om bijvoorbeeld een eigen badkamer of keuken te maken. Degene schrijft zich dan in op uw adres. U mag uw woning niet splitsen. Dan worden het namelijk twee woningen. Meer informatie via https://www.oss.nl/zorg/mantelzorg-1/mantelzorg_en_wonen.htm

 1. Groenstraat – Oude Graafsestraat afzetten zodat bloemen kunnen bloeien

Dorpsraad gaat dit opnemen met de omwonenden.

 1. Meer handhaving

De gemeente en politie handhaven geregeld in Overlangel en omgeving op verschillende onderwerpen. Toch zijn ze niet altijd op het juiste moment op de juiste plek om overtredingen te constateren.

 1. Bankje bovenaan Keentseweg

Het bankje wordt vervangen.

 1. Geluidsschermen aan de kant van Neerloon

Dorpsraad heeft hier volle aandacht voor in de overleggen met Rijkswaterstaat.

 1. Dorpsraad meer zichtbaar, wat kan dorpsraad voor Overlangel betekenen?

Geregeld zal de dorpsraad in Overlangel zijn. Op korte en lange termijn. En de dorpsraad doet nogmaals een oproep voor dorpsraadlid uit Keent, Overlangel en Neerloon.

 1. Voortgang BIO

Via BIO groep.

 1. Klachten over en tussen buren

Bij Buurtbemiddeling helpen getrainde bemiddelaars buren om weer met elkaar te praten, samen oplossingen te bedenken en zo nodig afspraken te maken. Ze zijn onpartijdig en zetten zich vrijwillig in voor buurtbemiddeling. De buurtbemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk. Neem voor meer informatie contact op met ONS welzijn via 088 374 2525.