Projecten

Actuele projecten

Beschrijving project Dijkverbetering Cuijk - Ravenstein

Op 12 oktober 2020 heeft de eerste van in totaal acht bijeenkomsten/werkateliers plaatsgevonden, waarbij het hoofd thema van was het verzamelen van specifieke gebiedskenmerken, die met name bekend bij mensen en organisaties die zich in de praktijk bezighouden met het gebied Neerloon/Overlangel/Reek. Deze groep bestaat uit mensen en organisaties met verschillende belangen zoals: Natuurorganisaties, bewoners, dorpsraadleden, ondernemers, gemeentes en de provincie Noord Brabant.

De nadruk van  deze bijeenkomst lag voornamelijk op het verzamelen van onderwerpen en interessante achtergrond verhalen, die wellicht van invloed kunnen zijn op het bepalen van het juiste traject voor de dijkverbetering. Te denken valt hierbij aan bv.: kan de oude haven van Overlangel weer zichtbaar worden,  hoe gaan we om met de verkeerssituatie, rustpunten voor fietsers en wandelaars, rust voor de natuur.

Natuurlijk hebben de leden van het werkatelier niet alle kennis en informatie in huis. Indien U een idee heeft of een interessant verhaal dat meegenomen kan worden in toekomstige werkateliers, dan kunt deze emaillen naar de dorpsraad Herpen (tom@dorpsraadherpen.nl

Planning dijkverbetering Cuijk-Ravenstein op hoofdlijnen

Voordat de schop in de grond gaat, in 2025, om de dijk te verbeteren, moet er nog veel werk verzet worden. In de huidige fase gaan we verkennen welke mogelijke oplossingen er zijn en welke kansen er zijn om het gebied nóg mooier te maken. Wellicht kunnen we ook werkzaamheden slim met elkaar combineren.  Eind 2022 ligt er naar verwachting een voorkeursalternatief voor de dijkverbetering Cuijk-Ravenstein; zie hieronder. 

Nota kansrijke alternatieven en NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau)

Net voor kerst 2021 is de nota kansrijke alternatieven en de notitie reikwijdte en detailniveau  (NRD, start van de m.e.r. procedure) door de stuurgroep en het dagelijks bestuur van het waterschap vastgesteld. In de werkateliers van september/oktober is hiervoor input geleverd. De documenten kun je downloaden en nalezen op de website . Kijk bij ‘Meer documenten’.

De NRD ligt vanaf gisteren ter inzage. Er kan t/m 21 februari door iedereen die geïnteresseerd is een zienswijze worden ingediend. Dit gaat via de provincie. De link is: Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Milieueffectrapport Dijkverbetering Cuijk – Ravenstein - Provincie Noord-Brabant. De vragen voor de inspraak zijn: ben je het eens met onze aanpak voor de milieu effectrapportage? Bekijken we de juiste alternatieven en milieueffecten of mist er nog iets?

 

Meer informatie
Voor meer informatie over de dijkversterking Cuijk-Ravenstein kunt u kijken op www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein. U vindt hier de contactgegevens van de projectleider en omgevingsmanager.
 
Het project is onderdeel van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Kijk voor informatie op www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl